Kąt wypukły i wklęsły. Kąty wierzchołkowe. Kąt ostry. Kąty przyległe. Kąt prosty. Kąty odpowiadające. Kąt rozwarty. Kąty naprzemianległe. Kąt półpełny. Twierdzenie Talesa. Oś symetrii figury. Symetralna odcinka. Środek symetrii figury. Okrąg i koło. Długość okręgu i pole koła. Łuk okręgu, wycinek i odcinek koła. Kąt środkowy i wpisany. Twierdzenie o kątach wpisanych. Twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym. Okrąg opisany na trójkącie. Okrąg wpisany w trójkąt. Okrąg opisany na czworokącie. Okrąg wpisany w czworokąt. Zewnętrzna, sieczna i styczna okręgu. Wzajemne położenie dwóch okręgów. Suma kątów w trójkącie. Nierówność trójkąta. Wysokość trójkąta. Środkowa trójkąta. Symetralna trójkąta. Dwusieczna trójkąta. Twierdzenie o dwusiecznej trójkąta. Trójkąt równoramienny. Trójkąt równoboczny. Trójkąt prostokątny. Twierdzenie Pitagorasa. Pole trójkąta. Cechy przystawania. Cechy podobieństwa. Twierdzenie cosinusów. Twierdzenie sinusów. Kwadrat. Prostokąt. Równoległobok. Romb. Trapez. Deltoid. Wielokąty. Pięciokąt foremny. Sześciokąt foremny. Obwód wielokąta. Przystawanie wielokątów. Podobieństwo wielokątów. Wykaż, udowodnij na płaszczyźnie. Jednokładność o środku O i skali k. Przekształcenia izometryczne. Symetria osiowa. Symetria środkowa. Obrót.