Zadania  +  Rozwiązania
Wzajemne położenie prostej i okręgu. Jeżeli prosta nie ma z okręgiem punktów wspólnych to jest zewnętrzną okręgu. Jeżeli prosta przecina okrąg w dwóch punktach to jest sieczną okręgu. Jeżeli prosta ma tylko jeden punkt wspólny z okręgiem to jest styczną do okręgu. Na rysunku punkt styczności oznaczyłem jako A. Jest to jedyny punkt wspólny prostej i okręgu. Odległość stycznej od środka okręgu O jest równa promieniowi okręgu r. Kąt między promieniem okręgu a styczną jest prosty.