Średnia arytmetyczna. Średnia ważona. Mediana. Wariancja i odchylenie standardowe.