Zadania  +  Rozwiązania
Średnią arytmetyczną n liczb a1, a2, a3,...,an liczymy ze wzoru na rysunku. Przykład: średnia arytmetyczna ocen 2, 5, 4, 1, 2, 3 wynosi a=2+5+4+1+2+3/6=17/6.