rozwiązanie
Liczby 3 i -1 są pierwiastkami wielomianu W(x)=2x^3+ax^2+bx+30. a) Wyznacz wartości współczynników a i b. b) Oblicz trzeci pierwiastek tego wielomianu. Pierwiastek wielomianu. Układ równań. Dzielenie wielomianów. Twierdzenie Bézout. Rozkład wielomianu na czynniki.