Wyróżnik funkcji kwadratowej f(x)=ax^2+bx+c oznaczamy grecką literą Δ (delta) i liczymy na podstawie współczynników a,b,c. Delta = b^2-4ac. Przykłady. Znak wyróżnika (delty) pokazuje liczbę pierwiastków. Dla Δ > 0 funkcja kwadratowa ma dwa pierwiastki, dla Δ=0 jeden, a dla Δ<0 nie ma pierwiastków. Wyróżnik jest też wykorzystywany przy liczeniu drugiej współrzędnej wierzchołka paraboli.