Zadania  +  Rozwiązania
Funkcja f: X→Y to przyporządkowanie, które każdemu elementowi zbioru X przyporządkowuje dokładnie jeden element ze zbioru Y. Zbiór X nazywamy dziedziną funkcji, a zbiór Y przeciwdziedziną funkcji. Funkcje oznaczamy zwykle małymi literami, np. f,g,h. Elementy x należące do zbioru X to argumenty funkcji. Funkcja przyporządkowuje im elementy y ze zbioru Y, które nazywamy wartościami funkcji. Funkcję przedstawiamy za pomocą opisu słownego, wzoru, tabeli lub wykresu. Przykład. Opis: Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie rzeczywistej jej kwadrat. Wzór: y=x² lub f(x)=x^2. Tabela. Wykres. Liczbie -2 funkcja f przyporządkowuje wartość 4 itd. Funkcja może przyporządkować różnym elementom ten sam element. Przykładowo funkcja f przyporządkowuje argumentom -2 i 2 tą samą wartość 4. f(-2) = f(2) = 4. Funkcja nie może przyporządkować jednemu elementowi dwóch lub więcej różnych elementów, np. g(3) = 4 i g(3) = 8. Przyporządkowanie g nie jest funkcją.