rozwiązanie
Wiedząc, że 0<= alfa <=360, sin a<0 oraz 4 tga =3 sin^2 a+3cos^2 a a) oblicz tg a b) zaznacz w układzie współrzędnych kąt a i podaj współrzędne dowolnego punktu, różnego od początku układu współrzędnych, który leży na końcowym ramieniu tego kąta. Związki pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi. Znak funkcji trygonometrycznych. Definicja funkcji trygonometrycznej dowolnego kąta.