Wartość bezwzględna z iloczynu liczb jest równa iloczynowi wartości bezwzględnych tych liczb. Przykłady.