rozwiązanie
Wielomian W zapisujemy w postaci iloczynowej: W(x)=a(x-2)(x-3)(x+1) i wykorzystując warunek W(4)=2 otrzymujemy równanie: 2=a(4-2)(4-3)(4+1)$, stąd a={1/5}. Postępując analogicznie, wyznacz współczynnik a wielomianu W(x)=ax^3+bx^2+cx+d, wiedząc, że jego miejsca zerowe to x_1=-2, x_2=1, x_3=2 oraz W(-1)=3. Miejsce zerowe wielomianu. Postać iloczynowa wielomianu.