rozwiązanie
Dla jakiego m prosta o równaniu y=(m^2-1)x+m+3 przechodzi przez punkt A=(-1,2)? Równanie kwadratowe.