Zadania  +  Rozwiązania
Odległość punktu P o współrzędnych (x0,y0) od prostej o równaniu ogólnym Ax+By+C=0 możemy policzyć ze wzoru na rysunku. Jako przykład wyliczyłem odległość punktu A o współrzędnych (5,2) od prostej o równaniu 3x+4y+5=0. Odległość ta wynosi 5,6. Na rysunku jest prosta o równaniu ogólnym Ax+By+Cy=0 punkt P i odcinek prostopadły do prostej, czyli o długości równej odległości punktu P od prostej.