Zadania  +  Rozwiązania
Próbą Bernoulliego nazywamy doświadczenie, w którym otrzymujemy jeden z dwóch możliwych wyników. Jeden z tych wyników nazywamy sukcesem, a drugi porażką. Jeżeli prawdopodobieństwo sukcesu wynosi p, to prawdopodobieństwo porażki q=1-p. Schematem Bernoulliego nazywamy ciąg niezależnych powtórzeń prób Bernoulliego. W schemacie Bernoulliego uzyskanie dokładnie k sukcesów w n próbach można obliczyć ze wzoru na rysunku. Przykład: Rzucamy kostką do gry trzy razy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że pięć oczek wypadnie dokładnie dwa razy? Rozwiązanie na rysunku. Prawdopodobieństwo, że w trzech rzutach pięć oczek wypadnie dokładnie dwa razy, wynosi 15/216.