Zadania  +  Rozwiązania
Omega - zbiór wszystkich jednakowo prawdopodobnych zdarzeń elementarnych. |Omega| liczba zdarzeń elementarnych w zbiorze Omega. A - zdarzenie losowe. |A| - liczba zdarzeń elementarnych w zbiorze A. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia P(A)=|A|/|Omega|. Przykład: Rzucamy kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo wypadnięcia parzystej liczby oczek? Omega = { jedno oczko, dwa oczka, trzy oczka, cztery oczka, pięc oczek, sześć oczek }. |Omega| = 6. Zbiór A = { dwa oczka, cztery oczka, sześć oczek }. |A| = 3. Prawdopodobieństwo zdarzenia A = |A| / |Omega| = 1/2.