Wartość bezwzględna z ilorazu liczb jest równa ilorazowi wartości bezwzględnych tych liczb.