rozwiązanie
W układzie współrzędnych są dane dwa punkty: A=(-2,2) i B=(4,4). a) Wyznacz równanie prostej AB. b) Prosta AB oraz prosta o rówaniu 9x-6y-26=0 przecinają się w punkcie C. Oblicz współrzędne punktu C. c) Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB. Proste równoległe i prostopadłe.