rozwiązanie
Dla jakiego m prosta o równaniu y=(2m+3)x+6m przechodzi przez punkt A=(-2,-4)?