matematykaszkolna.pl
Czworościan foremny Joanna: Środek jednej z wysokości czworościanu foremnego połączono odcinkami z dwoma wierzchołkami nienależącymi do tej wysokości. Wykaz, że odcinki te są prostopadle.
21 lis 15:36
I'm back: Wyznaczasz długości tych odcinków i korzystasz z tw. Pitagorasa
21 lis 15:46
21 lis 15:46
Joanna: Dziękuję.
21 lis 16:40