rozwiązanie
Dla jakiego m prosta o równaniu y=mx+2m-6 przecina oś Oy w punkcie (0,-4)?