rozwiązanie
Dla jakiego m prosta o równaniu y=2x+3m+1 jest prostopadła do prostej o równaniu y=-1/2x+4? Proste równoległe i prostopadłe. Funkcja liniowa.