rozwiązanie
Dla jakiego m prosta o równaniu y=3x-m jest równoległa do prostej o równaniu y=2x+5m? Proste równoległe i prostopadłe. Funkcja liniowa.