rozwiązanie
Dla jakiego m prosta o równaniu y=2mx+3 jest prostopadła do prostej o równaniu y=7x-2? Proste równoległe i prostopadłe. Funkcja liniowa.