rozwiązanie
Dla jakiego m prosta o równaniu y=-2x+7 jest równoległa do prostej o równaniu y=(m^2-3)x-2? Proste równoległe i prostopadłe. Funkcja liniowa.