rozwiązanie
Dla jakiego m prosta o równaniu y=(3m-2)x-4 jest równoległa do prostej o równaniu y=6x-2? Proste równoległe i prostopadłe. Funkcja liniowa.