rozwiązanie
Dla jakiego m prosta o równaniu y=(8-5m)x+2m jest równoległa do osi Ox? Funkcja liniowa.