matematykaszkolna.pl
pomocy!! ASD: Ocenę, którą otrzymuje student kończący studia jest zaokrągleniem średniej ważonej z średniej ocen ze wszystkich egzaminów na studia− z wagą 50, oceny pracy magisterskiej − z wagą 25 i oceny z egzaminu końcowego − z wagą 25. Jaką ocenę końcową otrzyma student który uzyskał: −−− z 15 egzaminów ocenę bardzo dobrą , a z 2 − ocenę dobrą, a z X − ocenę dostateczną. −−−− z pracy magisterskiej ocenę dobrą −−− z egzaminu końcowego ocenę bardzo dobrą.
25 lis 19:11
roksu:
6 lis 17:15