matematykaszkolna.pl
xxx: proszę o rozwiązanie zadania: Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy równej x - 3 i wysokości równej x. a)Zapisz wielomian opisujący, w jaki sposób objętość graniastosłupa zależy od x. b)Oblicz długości krawędzi tego graniastosłupa, wiedząc, że jego objętość jest równa 54 cm3
24 lis 15:59
karloz: analogicznie do zadania z prostopadłościanem emotikonka zamiast konkretnych cyfr podstaw x-3 jako długość boku podstawy i x jako wysokość a otrzymany wzór będzie właśnie funkcją x a wzór na objętość przyrównaj do 54cm3 i wylicz x emotikonka proste tylko na spokojnie trzeba liczyć emotikonka
24 lis 16:03
xxx: czyli wzór na objętość graniastosłupa jest taki sam jak na prostopadłościan?
24 lis 16:05
Miki: a) V(x) = (x-3)2 *x = x3 -6x2 +9x b) V =54 cm3 x3 -6x2 +9x = 54 x3 -6x2 +9x - 54 =0 to x=6cm bo V(6) = 216 -216 +54 - 54 =0 odp x = 6cm
24 lis 16:10
karloz: pole podstawy * wysokość, tyle że w podstawie masz kwadrat a nie prostokąt jak w prostopadłościanie
24 lis 16:11
xxx: dziękuję bardzo
24 lis 16:14