matematykaszkolna.pl
Punkt końcowy łuku Łucznik: rysunekDany jest łuk jak na rysunku. Wiadomo, że: – r = 0,5, – β = 30°, – punkt W ma współrzędne (0,5; 1), – środek okręgu (punkt S) ma współrzędne (0,5; 0,5). Podaj współrzędne punktu B, jeżeli: a) α = 48° b) α = 70° c) α = 96°
10 maj 11:08
kerajs: okrąg opiszę układem równań: x=0,5+0,5 sin φ ∧ y=0,5+0,5 cos φ zadanie sprowadza się do policzenia współrzędnych punktu B, jeżeli: a) φ =30°+ 48° b) φ =30°+ 70° c) φ =30°+ 96°
11 maj 09:29