matematykaszkolna.pl
stereometria chair: Dany jest sześcian o dolnej podstawie ABCD i górnej odpowiednio A'B'C'D'. Niech krawędź a=10, a punkty M i N będą środkami odpowiednio krawędzi BC i CD. Poprowadzono przekrój tego sześcianu płaszczyzną przechodzącą przez odcinek MN, nachyloną do płaszczyzny zawierającej kwadrat ABCD pod kątem 60° i przecinającą krawędź CC' sześcianu. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa odciętego od tego sześcianu przez ten przekrój.
13 mar 15:45