matematykaszkolna.pl
Działania na wektorach A1: 1.Oblicz cosinus kąta między wierzchołkami u i v. v=(2j−k+i)x(j+k) u=AB A(3;−2;−1) B(2;1;0) 2.a)Znalęźć równanie płaszczyzny l przechodzącej przez punkt M(−1;2;0) i prostopadłej do prostej β.
  x − 2   y   z − 1  

=

=

  −1   2   1  
b)Znaleźć równanie prostej α przechodzącej przez punkt N(0;1;3) i prostopadłej do płaszczyzny x−2y−z+8=0 c)Znaleźć punkt przebicia E płaszczyzny l prostą α.
22 sty 23:15