matematykaszkolna.pl
równoległobok whats: Wewnątrz równoległoboku ABCD wybiera się punkt E taki, że AE = DE i kąt ABE = 90o. Punkt F jest środkiem boku BC . Znajdź miarę kąta DFE.
5 lis 11:26