matematykaszkolna.pl
Funkcje Sandra: Witam, Mam pytanie jak podejść do rozwiązania następujących zadań: 1. Wyznacz wartość parametru m, dla którego trójkąt opisany przez układ nierówności ma pole równe 60. Układ nierówności: 2x−y+4 ≥ 0 3x+y−14≤0 y+m≥0 2. Aby napełnić dwa jednakowe zbiorniki o pojemności 600l otworzono najpierw zawór napełniający zbiornik pierwszy w tempie 3 1/s, a gdy znalazło się w nim 35l wody, otworzono zawór napełniający drugi zbiornik w tempie 5 1/s. a) Oznacz przez t czas w sekundach mierzony od momentu otworzenia drugiego zaworu, a przez f(t) i g(t) − ilość wody odpowiednio w pierwszym i drugim zbiorniku po upływie t sekund. Zapisz wzory funkcji f i g. b) po jakim czasie od otworzenia drugiego zaworu w pierwszym zbiorniku było dwukrotnie więcej wody niż w zbiorniku drugim. c) po jakim czasie od otwarcia drugiego zaworu, w drugim zbiorniku było 50% więcej wody niż w zbiorniku pierwszym
12 maj 22:33
getin: Zad. 1 Trzeba rozwiązać układy równań: {2x−y+4 = 0 {3x+y−14=0 {2x−y+4 = 0 { y + m = 0 {3x+y−14 = 0 { y+m = 0 gdzie m − parametr Z rozwiązań układu równań wyjdą współrzędne (x,y) wierzchołków A, B, C tego trójkąta Skorzystać ze wzoru z karty wzorów CKE na str. 6 na pole trójkąta i przyrównać wzór do 60. Z powstałego równania z wartością bezwzględną wyliczyć m Pewnie będą ze dwie wartości − dla wyliczonych m narysować całą sytuację na układzie współrzędnych i sprawdzić czy nierówności tworzą rzeczywiście trójkąt Zad. 2 nie bardzo wiem co znaczy w tempie 3 1/s domyślam się że może chodzić o jednostkę prędkości litry na sekundę, 3 litry na sekundę ?
13 maj 08:36