matematykaszkolna.pl
Statystyka Docen: Zbadano w losowo wybranych PGR−ach w woj. warszawskim i poznańskim średnie plony buraka cukrowego. Wiadomo, że w obu tych województwach plony buraka mają rozkład normalny z wartością odchylenia standardowego 20 q/ha. Średnia z próby o liczebności n1 = 6 wylosowanej z woj. warszawskiego wyniosła 310 q/ha, natomiast z próby o liczebności n2 = 10 wylosowanej z woj. poznańskiego wyniosła 318 q/ha. Przyjmując poziom istotności a = 0,10 sprawdzić hipotezę, że średnie plony buraka cukrowego uzyskane przez PGR−y obu województw są jednakowe.
9 maj 11:19