matematykaszkolna.pl
Obliczanie pól podłoga: Oblicz pole: a) równoległoboku rozpiętego na wektorach a = (1, 2, 3), b = (0, −2, 5); b) równoległoboku ABCD, jeżeli A = (1, 2, 3), B = (4, 0, 3), C = (−2, 3, 0).
7 maj 09:40
Stranger: Pole równoległoboku rozpiętego na dwóch wektorach jest równe długości ich iloczynu wektorowego. W a) liczysz tylko iloczyn wektorowy, w b) liczysz wektory, potem iloczyn.
7 maj 09:44