matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Wierzchołki trójkąta ABC mają współrzędne: A = (− 6,3 ),B = (− 2,− 5),C = (3,0) . Okrąg o jest styczny do prostej AC , a jego środek jest punktem przecięcia się wysokości trójkąta ABC . Okrąg o przecina prostą BC w punkcie D ⁄= B . Oblicz iloraz |BD | : |DC | .
5 paź 19:47
mat:
|BD| 

=4
|DC| 
5 paź 20:46
Mila: rysunek 1) Napisz równania : a) prostej AC, następnie prostej k do nie prostopadłej i przechodzącej przez punkt B b) prostej BC ,następnie prostej m do nie prostopadłej i przechodzącej przez punkt A c) Punkt przecięcia prostych k i m to będzie środek okręgu− S d) r− odległość punktu punktu S od prostej AC dalej poradzisz sobie?
5 paź 20:51
anna:
 1 
prosta AC to y= −

x + 1 k ⊥ prAC to y= 3x +1
 3 
prosta BC to y = x − 3 m ⊥ pr BC to y = −x − 3 środek okręgu S = ( −1 ; −2 ) a promień r = 10 ale nie wiem jak obliczyć współrzędne punktu D
6 paź 07:34
I'm back: Masz środek, masz promień − − możesz zapisać równanie okręgu. Przyrównujesz do rownania prostej BC pamiętając że D ≠ B. Z rysunku widać że D = ( 2, − 1)
6 paź 07:39
anna: już wiem D = ( 2 ; −1) I DC I = 2 I BD I = 20 czyli
BD 

= 10 a nie jak napisał mat 2paż 20:46
DC 
gdzie mam błąd
6 paź 07:45
anna:
 BD 
już znalazłam błąd stosunek

= 4
 DC 
6 paź 07:48
Mila: emotka
6 paź 17:26