matematykaszkolna.pl
studia, geometria, proste i płaszczyzny Wojciech: Znaleźć równanie płaszczyzny wyznaczonej przez l1 : x−3 = y−11 = z+27 i l2: x=1+6t y=−2t z=−14t
7 cze 18:26
Mila: 1) k1=[−3,1,7]− wektor kierunkowy prostej l1 k2=[6,−2,−14]− wektor kierunkowy prostej l1
−3 1 7 

=

=

6 −2 −14 
k1||k2 2) A=(0,1,−2)∊l1 B=(1,0,0)∊l2 AB=[1,−1,2] n[−3,1,7] x [1,−1,2]=[9,13,2] − wektor normalny szukanej płaszczyzny π: 9*x+13(y−1)+2(z+2)=0 π: 9x+13y+2z−9=0 ===============
7 cze 22:28