matematykaszkolna.pl
minimum student: Niech W(x)=x11+a10x10+a9x9+...+a1x+1 tak ze ai ≥ 0 dla wszystkich i=1,2,3,...,10. Znajdź minmalną wartość W (2), jeśli wiadomo że wszystkie pierwiastki W(x) są rzeczywiste oraz
 −1 
W(

)=0.
 1024 
4 maj 13:36