matematykaszkolna.pl
Funkcja Alematma: Funkcja kwadratowa określona jest wzorem y=(x+3) 2−1 a) zapisz wzór tej funkcji w postaci ogólnej b) podaj współczynniki liczbowe a, b, c, p, q C) naszkicuj wykres tej funkcji d) podaj współrzędne wierzchołka tej paraboli
3 maj 20:26
BoosterXS: a) y=x2+6x+8 b) a=1 b=6 c=8 p=−3 q=−1 d) W(−3,−1)
3 maj 20:43
Alematma: Dzięki
3 maj 20:47