matematykaszkolna.pl
Wykaż Dżul: rysunekDany jest trójkąt ABC, w którym sinα=2/3sinβ (zobacz rysunek). Oblicz stosunek pól kwadratów o bokach AC i BC oraz wykaż, że |AB|<2,5*|BC|.
22 mar 19:11
Eta: rysunek Z tw. sinusów
a b 

=

sinα sinβ 
a sinα 2 3 

=

=

to b=

a
b sinβ 3 2 
 a2 4 
to

=

 b2 9 
================ z nierówności trójkąta
 3 
a+b>c i b=

a
 2 
5 

a>c
2 
c<2,5a AB|<2,5|BC| ========= c.n.w
22 mar 20:20