matematykaszkolna.pl
Twierdzenie sinusow Michał: Dany jest trójkąt równoboczny ABC. Punkt D leży na boku AB, przy czym kąt ADC ma miarę 63 stopni. Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie ACD wiedząc, że suma długości odcinka CD oraz CA jest równa 15. Wynik podaj z dokładnością jednej setnej. W trójkącie ABC dwa boki mają długości AC=23 oraz BC=15. Środkowa CD dzieli kąt ACB na dwa kąty, takie, że suma ich sinusów jest równa 0,53. Oblicz sinus mniejszego z tych kątów. Wynik podaj z dokłądnością jednej setnej.
22 mar 07:40