matematykaszkolna.pl
równoległobok goosia: Na boku AB równoległoboku ABCD wybrano punkt E tak,że <ADE=<BDC=β Okrąg o środku w punkcie S przechodzący przez punkty E i B jest styczny do boku BC w punkcie B Wykaż,że AS=CS
19 mar 21:15
Eta: rysunek 1/ trójkąty AED i BDC są podobne z cechy ( kkk)
 b |AE| b2 
to

=

⇒ |AE|=

 a b a 
 b2 a2−b2 
to |EB|= a −

=

 a a 
 1 a2−b2 
i |FB|=|EF|=

|EB|=

 2 2a 
2/ z tw, Pitagorasa w ΔBCS : |SC|2=r2+b2 w ΔAFS : |AS|2= |AF|2+|SF|2
 b2 a2−b2 a2+b2 a2−b2 
|AF|=

+

=

i |SF|=r2

 a 2a 2a 2a 
 a2+b2 a2−b2 
to |AS|2 = (

)2−(

)2+r2
 2a 2a 
 4a2b2 
|AS|2=

+r2
 4a2 
|AS|2 = b2+r2=|SC|2 i mamy tezę: |AS|=|CS| ===========
19 mar 22:52