matematykaszkolna.pl
trójkąt trójkąt: Punkt D jest środkiem boku AB trójkąta równobocznego ABC Na bokach AC i BC zaznaczono odpowiednio punkty E i F tak że kąt EDF=60o Wykaż że zachodzi równość |AE|+|BF|=|EF|+0,5|AB|
27 sie 13:56
Eta: rysunek |AB|=4a to |AM|=|BN|=2a i |MD|=|NB|=a3 punkt K jest symetryczny do punktu N względem prostej FD to |KD|=|MD|=|NB|=a3 |∡MDN|=120o= 2α+2β , bo α+β=60o z treści zadania zatem ΔFND ≡ΔFKD z cechy (bkb) to |FN|=|KF|=b punkt K ∊EF bo |∡FKD|+|∡EKD|=180o więc ΔEMD≡ΔEKD to |ME|=|EK|=c i mamy tezę:
 1 
|AE|+|BF|=a+c+a+b= c+b+2a = |EF|+

|AB|
 2 
===================================
27 sie 23:31