matematykaszkolna.pl
jak wyliczyć równanie symetralnej Zuza: Równanie Symetralnej o końcach A=(−2,−1) i B=(4,1) wyraża się jakim wzorem?
27 sie 13:26
Jerzy: 1) Obliczyć współczynnik kierunkowy prostej AB ( a ) 2) Wyznaczyć współrzędne środka odcinka AB ( S)
 1 
3) Szukana prosta: y = −

x + b
 a 
4) Wyznaczyć współczynnik b korzystając z faktu,że symetralna przechodzi przez punk S(xs,ys),
 1 
czyli: ys = −

xs + b
 a 
27 sie 13:40
Eta: rysunek
 xA+xB yA+yB 
S(

,

)=(1,0)
 2 2 
s⊥AB
 yB−yA 1 
aAB=

=

to as= −3
 xB−xA 3 
s : y=as(x−xS)+yS s: y= −3x+3 ==========
27 sie 13:45
Eta: rysunek 2 sposób Punkt leżący na symetralnej odcinka jest równo odległy od końców odcinka to |AP|= |BP| i P(x,y)∊s (x+2)2+(y+1)2=(x−4)2+(y−1)2 ....................... ...................... s: y=−3x+3 =========
27 sie 13:52
Eta: emotka
27 sie 13:58
student: Eta jak zwykle spamuje
27 sie 17:51