Podstawą ostrosłupa prawidłowego ABCS czarniecki: Podstawą ostrosłupa prawidłowego ABCS jest trójkąt równoboczny ABC o boku długości 8. Na krawędziach bocznych AS i BS wybrano punkty, odpowiednio D i E , takie że |AD | = |BE | oraz |DE | = 6 . Płaszczyzna CDE jest prostopadła do płaszczyzny ściany bocznej ABS ostrosłupa. Mogę prosić rysunek?
15 maj 21:56
Mila: rysunek
15 maj 22:53
15 maj 22:55