Proszę o pomoc z zadaniami ze statystyki ritoo: Zad 1. Rozkład braków w 50 partiach telewizorów dostarczonych w ci¡gu trzech miesi¦cy do sklepu przedstawiono poniżej Liczba braków 2 4 5 6 8 Liczba partii 5 8 16 14 7 Obliczy¢ i zinterpretować średnią, odchylenie, współczynnik zmienności, asymetrii i skupienia. Narysuj histogram. Zad 2. W grupie 10 studentów badano wyniki z egzaminu ze statystyki. Otrzymano następujące dane: 3, 4, 3, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 4 Dla powyższych danych: a) zbuduj szereg rozdzielczy punktowy, b) narysuj histogram, d) wyznacz średnią z próby, medianę i dominantę, e) wyznacz wariancję, odchylenie standardowe, f) wyznacz współczynnik asymetrii, g) wyznacz kurtozę. Zad 3. Badano liczbę błędów w maszynopisie 30 maszynistek. Otrzymano następujące dane 2 3 0 1 1 5 3 2 5 6 0 1 2 4 3 4 2 4 3 0 1 2 0 2 3 2 4 5 2 2 a) Dokonaj prezentacji tych danych w szeregu rozdzielczym punktowym. b) Oblicz charakterystyki położenia: średnią arytmetyczną, kwartyle, dominant¦. c) Oblicz charakterystyki rozproszenia: wariancję, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności. d) Wyznacz współczynnik asymetrii.
11 maj 15:23
annabb: zad.1
 2•5+4•8+5•16+6•14+8•7 
średnia =

=5,12≈5
 50 
średnio w partii jest 5 braków
 5•(−3)2+8•(−1)2+16•0+14•12+7•32 
odchylenie =

=1,61
 50 
zmienność = 1,61/5,12= 0,315
 5•(−3)3+8•(−1)3+16•0+14•13+7•33 
asymetria = [

] / 1,613 = 1,2/4,17 = 0,29
 50 
 5•(−3)4+8•(−1)4+16•0+14•14+7•34 
skupienie = [

] / 1,614 = 19,88/6,72=2,96
 50 
11 maj 21:05
annabb: rysunek
11 maj 21:07