matematykaszkolna.pl
problem z zadaniem ze statystyki xdx: stwórz dwie kolumny danych. Pierwszą wypełnij cyframi składającymi się na Twój nr PESEL (11 cyfr) i numer Twojego tel (9 cyfr), zapisanymi w kolejności od pierwszej do ostatniej. Druga wypełnij tymi samymi cyframi, ale w porządku od ostatniej do pierwszej cyfry. Na podstawie dwóch stworzonych zmiennych ( dwie kolumny z danymi) oblicz współczynnik korelacji liniowej Pearson'a. Korzystając z obliczonej wartości oblicz z jaką mocą możemy wnioskować o obliczonym współczynniku na poziomie przynajmniej 0,05 widząc, że grupa ma liczność uzyskaną jako wynik działania 2x10−19 x[moduł(liczba pierwszej kolumny−liczba drugiej kolumny)]
12 lis 23:12