oblicz Mariusz: log²5+log²2+log4 * log5
5 lis 20:27
Jerzy: = (log2 + log5)2 = (log10)2 = 12 = 1
5 lis 20:30