matematykaszkolna.pl
funkcja kwadratowa Hej: 1. Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział <a,+00) a=−2 2.Wyznacz punkty przecięcia paraboli y=2x2+bx+c z prostą o równaniu y=x−1 Podaj sumę współrzędnych tego z punktów przecięcia, który w układzie współrzędnych położony jest najbardziej na lewo i najbardziej w prawo Dane: b=13 c=15
17 lut 19:39
Jerzy: 1) y = x2 − 2
17 lut 19:48